Aloitteet


Täällä voit seurata tekemiäni aloitteita Kotkan valtuustossa.


ALOITTEET:


Valtuustoaloite: Kotka mukaan WWF:n Green office-ympäristöjärjestelmään

Ympristöjärjestö WWF on perustanut toimistoille ympäristöjärjestelmän, jonka avulla on tarkoitus parantaa toimistojen kestävää kehitystä. Sen avulla pienennetään toimistojen ekologista jalanjälkeä sekä vähennetään kasvihuone -ja hiilidioksidipäästöjä.

WWF:n internet-sivuilla luetellaan seitsemän syytä hakea.
7 syytä ryhtyä Green Office -toimistoksi
1.     Hillitset ilmastonmuutosta vähentämällä toimistosi päästöjä.
2.     Säästät rahaa pienentämällä esimerkiksi sähkön- ja paperinkulutusta työpaikan arjessa.
3.     Saat käyttöösi valmiit työkalut, jotka auttavat ympäristöjärjestelmän toteuttamisessa.
4.     Saat nopeasti aikaan mitattavia tuloksia.
5.     Yhteinen tavoite sitouttaa ympäristötyöhön ja luo yhteishenkeä.
6.     Green Office auttaa viestimään organisaation arvoista.
7.     Saat käyttöösi Green Office -merkin.

Green office – ohjelmaan lähteminen on kaupunkistrategiamme linjan mukaista. Kaupunkistrategiassa ympäristöarvot on tärkeässä asemassa ja koko toiminnan läpileikkaava teema.
Järjestelmään hakeminen myös nostaisi Kotkan mainetta ekologista kestävyyttä ajattelevana kuntana.
Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin Kotkan hakeutumisesta Green office- ympäristöjärjestelmään.


Kotkassa 10.4.2017
Joona Mielonen (vas.)

kaupunginvaltuutettu 

VALTUUSTOALOITE: Sisäilmaongelmaisista kohteista tiedottaminen ja avoimuus

Kuluneen valtuustokauden aikana on ilmennyt lukuisia julkisia kiinteistöjä – mm. kouluja ja päiväkoteja – joissa on havaittu olevan ihmisiä sairastuttavia sisäilmaongelmia.

Useimmiten tieto ongelmista on saavuttanut valtuutetut, vasta kun henkilökunta tai muut tiloja käyttävät ovat alkaneet oireilla. Tiedottaminen ongelmakohteista on usein alkanut ensin huhuilla ja harvemmin tiedotus on saavuttanut kaupunginvaltuustoa ensiksi virallisia reittejä pitkin.

Valtuusto on Kotkan ylin päättävä elin, ja se myös kantaa poliittisen vastuunsa siitä miten sisäilmaongelmia Kotkassa hoidetaan. Jotta valtuusto voisi kantaa vastuunsa, ja pitää huolen siitä, että ongelmiin puututaan välittömästi, tulee valtuuston olla täysin tilanteen päällä ja tietoinen missä ongelmia epäillään tai on jo tutkitusti havaittu.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin säännöllisesti päivitettävän julkisen listan tekemiseksi kohteista, joissa on tai epäillään olevan sisäilmaongelma.

Kotkassa 6.3.2017
Joona Mielonen (vas.)

Kaupunginvaltuutettu

VALTUUSTOALOITE: Asunnottomien hätämajoitustilan perustaminen

Kotkassa on lähes sata asunnotonta ihmistä. Myös Kotkassa osa asunnottomista joutuu majoittumaan ulkosalla. Asunnottomien jäätymiskuolemat talvella ovat myös Kotkassa todellisuutta.

Kotkassa ei tällä hetkellä ole varsinaista hätämajoitustilaa, joka majoittaisi matalalla kynnyksellä äkillisen kriisin koittaessa. Pelastusarmeijan Hovinsaarella ylläpitämä asuntola lakkautettiin vuosia sitten. Usein asunnottomuus tulee niin äkillisesti, että yhteiskunnan turvaverkot eivät ehdi järjestämään kattoa ihmisen pään päälle.

Koska suomalaiset sääolosuhteet ovat ankarat, tulee lämpimän yöpymistilan saamisen olla jokaisen ihmisen perusoikeus. Muu suhtautuminen asiaan on heitteillejätön hyväksymistä.

Tästä vakavasta puutteesta johtuen Kotkaan tulisi perustaa hätämajoitustila. Sen voisi perustaa yhteistyössä asunnottomuuden parissa toimivien järjestöjen kanssa ja sitä varten voisi hyvin hakea hankerahaa.

Sopivien tilojen löytäminen hätämajoitukseen ei ole Kotkassa ongelma. Meillä on runsaasti tyhjillään lojuvia kaupungin ylläpitämiä kiinteistöjä, jotka kaipaavat remonttia ja toimintaa ympärilleen. Yksi vaihtoehto voisi olla vanha kaupunginsairaala, joka kaipaa kipeästi uutta toimintaa ja kunnostusta. Tilojen kunnostaminen vähentäisi kaupungin korjausvelkaa ja työllistäisi remontointi vaiheessa.

Hanke ratkaisisi merkittävän ongelman Kotkassa, mutta sillä olisi positiivisia työllisyysvaikutuksia. Se myös vapauttaisi huomattavan määrän poliisien resursseja, joilla on kädet täynnä hätämajoitusta tarvitsevien majoittamisessa.

Talousvaikutuksista riippumatta, tärkeintä on varmistaa ettei ketään jätettäisi enää jatkossa Kotkassa ulos säiden armoille.
Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin hätämajoitustilan perustamiseksi Kotkaan.


Kotkassa Asunnottomien  yönä 17.10.2016
Joona Mielonen (vas.)

Kaupunginvaltuutettu


VALTUUSTOALOITE: Palotorninpäiväkodin ja nuorisotalo Greipin ympäristöön perustettava kulttuurin keskittymä

Kotkan kaupunki hakee säästöjä keskittämällä toimintojaan omistamilleen kiinteistöille. Nyt kun Palotornin päiväkoti on päätetty lopettaa ja siirtää uusiin toimitiloihin, jää sen käyttämä kulttuurihistoriallisesti merkittävä puutalo tyhjäksi. Samaa kohtaloa on väläytelty nuorisotalonkin osalta, kun sen siirtäminen Ankkuritaloon on ollut esillä.
Sekä Greipin käyttämä vanha ruotsinkielinen päiväkoti että Päiväkodin kiinteistö ovat kotkalaisen kulttuurihistorian merkittävimpiä puutalokohteita. On kaupungin imagon ja kaupunki-ilmeen kannalta olennaista, että nämä talot pysyvät kunnossa ja käytössä. Näiden säilymisen edellytys on huolehtia että toiminta kiinteistöissä jatkuu. Nykyisessä taloustilanteessa talojen myyminen yksityiselle on epärealistista. Uhka on, että odotamme näidenkin osalta ostajia talojen rapistuessa.
Ottaen huomioon, että kirjaston ja vanhan paloaseman alue jo itsessään sisältää montaa erilaista kulttuuritoimintoa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien puutalojen säilyminen edellyttää julkista toimintaa, voisi mielestämme nuorisotalon ja päiväkodin kiinteistöistä muodostaa kulttuurikeskuksen. Toimijoita näissä taloissa voisi olla mm. monikulttuurikeskus Mylly, lastenkulttuurikeskus, nuorisotoimi ja mahdollisesti kulttuurialan pienyrittäjiä. Talojen välisellä alueella olevan leikkikentän tilalle voitaisiin rakentaa esiintymislava, jonne olisi kenen tahansa helppo järjestää kulttuuritapahtumia.
Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin kulttuurikeskuksen perustamiseksi nykyisen nuorisotalon ja Palotornin päiväkodin kiinteistöihin ja alueelle.

Kotkassa 9.7.2015
Joona Mielonen (vas.)
kaupunginvaltuutettu

Status: Jätetty 21.9 kokouksessa VALTUUSTOALOITE: Tavastilan ja Otsolan kirjaston tilat jätettävä asukkaiden käyttöön

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti talouden tasapainotusta käsittelevässä kokouksessaan lakkauttaa Otsolan ja Tavastilan kirjastot.
Kirjastojen arvo ja merkitys kaupunginosille ja niiden elävyydelle on muutakin, kuin vain kirjojen lainaaminen luettavaksi. Kirjastot ovat kuntalaisten kohtauspaikkoja, yhteisön olohuoneita.
Esitän, että kirjastojen lakkauttamisesta huolimatta Tavastilan ja Otsolan kirjastojen tilat jätetään julkiseen, alueiden asukkaiden vapaaseen käyttöön.

Kotkassa 9.7
Joona Mielonen (vas.)
kaupunginvaltuutettu

Status: Jätetty 9.7. Kh nopeutti aloitteen käsittelyä yksimielisesti liittäen Tavastilan asukkaiden vetoomuksen omatoimikirjaston perustamisesta. Tulossa ilmeisesti kulttuurilautakunnan käsittelyyn 29.9. 

 VALTUUSTOALOITE:Nuorisovaltuuston edustajille puhe –ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksiin


Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta nuorisovaltuusto saisi kaupunginvaltuustoon oman edustajansa puhe –ja läsnäolooikeudella.

Kotkassa 13.4
Joona Mielonen (vas.)
Kaupunginvaltuutettu
VALTUUSTOALOITE: Kuntalaisaloitteet lautakuntien tiedoksi välittömästi

 
Kuntalaisten aloiteoikeus on kuntademokratian perusta. Suhtautuminen kuntalaisaloitteisiin on ollut kuitenkin ongelmallinen kaupungissamme. Aloitteiden tekijöille ei ole vastattu määräajassa tai ollenkaan. Kaupunginvaltuustokaan ei ole saanut hallintosääntöjensä mukaisesti aloitteita tiedoksi.
Alotteiden painaminen villasella on johtanut siihen, että yleensä useamman kymmenen aloitteen vuosivauhti tipahti vuonna 2014 pyöreään nollaan. Yksi olennainen syy aloitteiden epäsuosioon on, että niihin ei suhtauduta kaupungin hallinnossa riittävällä vakavuudella. 

Ote kaupungin hallintosäännöstä: 
35 §
Kaupungin asukkaiden aloitteet
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden  päättämällä tavalla.
Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kolmen kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa li-sätietoja aloitteen käsittelystä.”
Menettely kaupungin asukkaiden aloitteisiin on siis määritelty hallintosäännössä. Hallintosääntö on määritellyt, että tiedot tulisi esittää kaupunginhallitukselle ja lautakunnille niiden päättämällä tavalla. Kuitenkaan mitään tapaa ei ole määritelty lautakuntien omissa säännöissä. Tässä kohtaa hallintosäännöissä on siis ongelma. Aloitteiden kulku asukkaiden valitsemien päättäjien saataviille pitäisi olla välitön.
Esitän kaupunginhallitukselle, että se ryhtyy toimiin muuttaakseen kaupungin hallintosäännön pykälän 35 toista kappaletta seuraavasti: ”Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle välittömästi seuraavassa kokouksessa aloitteen saavuttua kirjaamoon”

Kotkassa 13.4 

Joona Mielonen (vas.)
kaupunginvaltuutettu
 


VALTUUSTOALOITE: Julkisuuslakia sovellettava Kotkan omistamissa osakeyhtiöissä

Kuntien toimintaa on viime vuosina yhtiöitetty viime vuosina runsaasti. Samalla on siirtynyt myös kuntalaisten ja valtuutettujen oikeudet saada näiden yhtiöiden toimivaltaan kuuluvia asiakirjoja sekä muuta tietoa.
Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on ehdottanut, että Suomessa kuntien osakeyhtiöt siirtyisivät julkisuuslain piiriin avoimuusvajeesta johtuen.
Hän on myös todennut, että mikään ei estä kuntia soveltamasta julkisuuslain periaatteita yhtiöissään jo nyt. Osakeyhtiölaki ei kiellä yhtiöitä soveltamasta julkisuuslakia. Yhtiöille se tarkoittaisi käytännössä tiedotusvelvollisuutta päätöksistä ja asiakirjajulkisuutta. Liikesalaisuudet yms. yhtiön kannalta olennaiset salattavat asiat ovat julkisuuslain ulkopuolella. Käytäntö toimii jo Ruotsissa, jossa peruslähtökohta on, että julkisuuslakia sovelletaan myös kuntien yhtiöissä. 

Ote Kotkan kaupungin konserniohjeesta:
”Kaupunginvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan. Valtuusto määrittelee konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä hyväksyy mm. talousarviossa ja –suunnitelmassa tavoitteet konsernille ja sen tytäryhteisöille.

Valtuusto on myös konsernin toiminnan ylin valvoja. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina.”

Kaupunginvaltuusto määrittelee kaupungin omistajapolitiikan ja on yhtiöidensä ylin toiminnan valvoja. Valtuuston toimintaedellytysten kannalta on olennaista, että myös yhtiöiden toiminnassa noudatettaisiin julkisuuslakia. Tällä edistettäisiin konsernin sisäistä tiedonkulkua ja johtamista.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin, jotta kaupungin omistamissa osakeyhtiöissä ryhdyttäisiin soveltamaan julkisuuslakia.


Kotkassa 26.1.2015
Joona Mielonen (vas.)
kaupunginvaltuutettu
1. VALTUUSTOALOITE: Mielenterveyshoitajan palkkaaminen terveyskioskeihinKaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan selvittää päivystyspotilaiden pääsyn psykiatriselle poliklinikalle ilman lähetettä. Tällä tulisi olemaan merkittävä positiivinen ja ennaltaehkäisevä vaikutus mielenterveystilastoihin. 

Mielenterveystyössä tulisi siirtyä yhä enemmän ennaltaehkäisevään, ihmisen terveyden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Tämä edellyttää myös mielenterveyden hoitamista ns. terveiden ihmisten osalta.
Jokaisella kuntalaisella tulee olla mahdollisuus saada tunnustuksetonta keskusteluapua ja ohjausta mielenterveyspalveluiden piiriin. Jokaisella kuntalaisella tulee myös olla tieto siitä, mistä välitöntä apua on saatavilla. Matalankynnyksen mielenterveyspalvelu myös edellyttää viestintään panostamista. 

Terveyskioskien yhteyteen perustettava mielenterveyshoitajan vastaanotto lisäisi kuntalaisten mielenterveyden hoidon matalankynnyksen palvelun saatavuutta, ja sillä olisi huomattava ennaltaehkäisevä vaikutus.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin yhden mielenterveyshoitajan palkkaamiseksi terveyskioskien yhteyteen.

Kotkassa 8.12.2014
Joona Mielonen (vas.)
kaupunginvaltuutettu
 
STATUS: Aloite jätetty 8.12.2014 kokouksessa.


Valtuustoaloite demokratian sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi

Kotkassa äänestysprosentti oli kuntavaaleissa 2012 häpeällisen alhaiset 55,8 prosenttia. Laskua edellisiin kuntavaaleihin oli lähes 3 prosenttiyksikköä. Kunta tarvitsee aktiivisia kuntalaisia palveluiden ylläpitämiseen ja kaupungin kehittämiseen. Alhainen äänestysprosentti ja julkinen keskustelu osoittavat, että Kotkassa äänestäjät eivät koe voivansa vaikuttaa kunnan päätöksiin – edes äänestämällä. Kuntalain 27§ velvoittaa kuitenkin kuntaa seuraavasti: Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.” Tätä pykälää ei Kotkassa tällä hetkellä noudateta riittävästi.

Demokratian lisääminen ei ole tänä päivänä utopiaa. Esimerkkejä keinoista lisätä kuntalaisten osallistumista löytyy mm. Oulusta ja Rovaniemeltä. Tampereella internet on otettu vahvasti mukaan asioiden valmisteluun, ja 2007 käynnistyneessä Alvari-hankkeessa alueellista demokratiaa on lisätty ottamalla kaupunginosa-aktiivit mukaan talousarvion ja strategian suunnitteluun. Myös Helsingissä asiaan on herätty. Siellä aloitettiin vuonna 2012 osallistavan budjetoinnin kokeilu, jossa käyttäjät saavat itse vaikuttaa suoraan kuinka kirjaston määrärahat käytetään. Myös Kotkan on ryhdyttävä toimiin kuntalaisten osallistumisen lisäämiseksi.

Esitämme, että kaupunginhallitus aloittaa toimenpiteet demokratian sekä kunnan ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja asettaa valtuustoryhmien edustajista kootun työryhmän valmistelemaan asiaa.

Kotkassa 28.1.2013

Joona Mielonen (vas.)
Kaupunginvaltuutettu

STATUS: Aloite ei mennyt läpi sellaisenaan. Sen vaikutuksesta Kotka liittyi valtionvarainministeriön Avoin hallinto-hankkeeseen. 


2. Valtuustoaloite:  Tilapalveluiden aikomus kilpailuttaa läntisen Kotkan siivous – ja kiinteistöhuolto estettävä

Tilapalveluiden aikomus aloittaa pilottihanke läntisen Kotkan siivous – ja kiinteistöhuollon kilpailuttamiseksi tuli julki viime viikolla. Kaupungin työntekijöiden keskuudessa huhuna alkanut tieto osoittautui lopulta todeksi. Työntekijät on kutsuttu yt-neuvotteluun 13.3. Kunnan työntekijät pysyvät pilottihankkeen mukaisesti kuitenkin kaupungin työntekijöinä.
Yksityistämisestä on Kotkassa huonoja kokemuksia. Uimahallin siivous oli hetkellisesti erään suuryrityksen hallussa. Palvelu osoittautui kalliiksi ja laatu huonoksi. Kilpailuttamista on siis jo kertaalleen kokeiltu – huonolla menestyksellä.
Mielestämme asia on merkittävä, eikä sitä voi käynnistää virkamiespäätöksenä. Tällaisten hankkeiden suunnittelusta ja aloittamisesta tulee ensiksi käydä demokraattinen keskustelu, ennen kuin niitä voidaan viedä eteenpäin. Meidän mielestä siivous – ja kiinteistöhuolto tulee jatkossakin järjestää kunnan omana työnä.
Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin keskeyttääkseen yt-neuvottelut ja kumoaa pilottihankkeen


Kotkassa 4.3.2013

Kotkan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

STATUS: Asia meni läpi pian valtuustoaloitteen jättämisen jälkeen. 3. VALTUUSTOALOITE TYÖLLISYYSTYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTAKotkan työttömyysaste on 16,6 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä Kotkassa on 1155 henkilöä, joista Kelan passiivisen työmarkkinatuen listalla n. 900- 950 henkilöä. Heistä Kotkan kaupunki maksaa vuosittain ns. sakkoa valtiolle.  Vuodesta 2007 lähtien sakkoa on maksettu vuosittain n. 2,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 oli sakko noussut jo 3,4 miljoonaan euroon. Tämän vuoden sakon arvio on jo n. 4,2 miljoonaa euroa. On arvioitu, että 50 Kelan työmarkkinatuen listalla olevan henkilön työllistäminen säästää laskennallisesti 214 400 – 269 820 €/ vuosi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut olemme huolissamme kaupungin pitkäaikaistyöttömien määrän kasvusta. Kaupungilla ei ole varaa pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamiin välillisiin kustannuksiin, ja vielä vähemmän kaupungin omista toimista johtuviin miljoonien sakkoihin.

Esitämme, että Kotkaan perustetaan suoraan työllisyyspalvelupäällikön alaisuuteen työllisyystyöryhmä. Työryhmän jäsenistöön kuuluisi työllisyyspalvelupäällikön lisäksi yksi edustaja Cursorista, yksi EKAMI:sta, yksi työttömien edustaja sekä yksi jäsen kustakin valtuustoryhmästä. Työryhmän puheenjohtajana toimisi luottamushenkilö.Työryhmän tehtävänä olisi mm:

-          Vaikuttaa seudullisen työllisyyspolitiikan toteuttamiseen
-          Laatia työllisyyspoliittinen ohjelma valtuustolle hyväksytettäväksi
-          Innovoida uusia työllisyydenhoidon toimenpiteitä
-          Olla kokoavana tekijänä kolmannen sektorin toimijoihin nähden
-          Löytää linkkejä elinkeinoelämän ja pitkäaikaistyöttömien välillä

Kotkassa 19.8.2013

Joona Mielonen
kaupunginvaltuutettu ( vas.)

STATUS: Työllisyystoimikunta päätettiin perustaa vuoden 2014 talousarviokokouksessa. 
  
4. VALTUUSTOALOITE POLKUPYÖRIEN JA URHEILUVÄLINEIDEN VUOKRAAMISESTA KIRJASTOISSA

Kirjastojen toimenkuva on tulevaisuudessa muuttumassa sähköisen kehityksen tiellä. Kirjastojen asema kuntalaisten vapaasti käytössä olevina julkisina tiloina on turvattava.
Kirjastojen tehtävät ovat laajentuneet kehityksen myötä. Kirjastossa voi perinteisen kirjan lukemisen ohella lainata ja kuunnella musiikkia, editoida videoita, käyttää tietokonetta ja internetiä, lukea sanomalehtiä sekä järjestää ja seurata erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä.
Kehityksen luonnollinen jatkumo olisi, jos myös kuntalaisten liikunnannälkää tuettaisiin kirjastoista käsin. Urheiluvälineiden helppo saatavuus edistäisi kuntalaisten terveyttä ja tukisi palvelustrategian ennaltaehkäisevyyteen tähtääviä linjauksia. 
Esitän, että Kotkan kirjastoissa ryhdytään lainaamaan kuntalaisille ilmaiseksi (ulkopaikkakuntalaisille maksua vastaan) polkupyöriä ja erilaisia urheiluvälineitä.

Kotkassa 19.8.2013

Joona Mielonen (vas.)
kaupunginvaltuutettu

STATUS: Läpi. Liikuntavälineiden vuokraus valmistellaan vuoden 2014 aikana. 
5. Valtuustoaloite sosiaalisten näkökulmien huomioimisesta kaupungin hankinnoissaKotkalla on suuri urakka työllistää Kela-listoilla olevia pitkäaikaistyöttömiä, ja näin ollen pienentää ns. sakkomaksuja, joita tältä vuodelta kertyy n. 4 miljoonaa euroa. Hallituksen kaavailema aktivoimisvastuuajan alkaminen jo 300 päivän jälkeen nykyisen 500 päivän sijaan, tulee entisen talousjohtaja Jaana Kuuvan mukaan maksamaan Kotkalle vähintään 2 miljoonaa euroa. Ongelmaan on tartuttava heti.Pitkäaikaistyöttömyyden kukistaminen vaatii vahvaa poliittista yhteistahtoa ja pian perustettava työllisyystoimikunta tulee olemaan merkittävässä asemassa ongelman ratkaisemiseksi.


Kunnilla on mahdollisuutta tukea työllisyyttä toiminnassaan monella tapaa. Mm. julkisissa hankinnoissa on mahdollista nostaa kriteeriksi erilaisia sosiaalisia näkökulmia, myös niiden työllistävät vaikutukset.
Ote ESPINNO-hankkeen julkaisusta:
Sosiaalisten näkökulmien käytöllä julkisissa hankinnoissa voidaan luoda työllistymismahdollisuuksia mm. nuorille,osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille,vammaisille ja ikääntyneille työntekijöille. Niiden avulla voidaan kehittää mm. osatyökykyisten ammatillista osaamista, toteuttaa yhdenvertaisuutta ja edistää työympäristön esteettömyyden huomioimista. Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa
voivat tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä esimerkiksi alihankkijoina,vähemmistöryhmien omistamia
yrityksiä tai yritysten yhteiskuntavastuun huomioimista. Laki julkisista hankinnoista mahdollistaa
myös kilpailutuksen kohdistamisen työkeskuksille ja vastaaville yksiköille.

Sosiaalisten näkökulmien huomioiminen hankinnoissa on vielä uutta Suomessa. Positiivisia esimerkkejä tästä löytyy kuitenkin jo mm. Espoosta ja Tampereelta. Seutuhankinnnan mukaan sosiaalisten näkökulmien ja työllistämisehdon soveltaminen julkisissa hankinnoissa vaatii kaupunginvaltuuston poliittista sitoutumista.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin sosiaalisten näkökulmien huomioimiseksi kaupungin hankinnoissa, ja että se laatii periaatelistan minkälaisia arvoja se hankinnoissaan haluaa edistää ( esim. työllisyysmahdollisuudet pitkäaikaistyöttömille, turvalliset työolot, oikeudenmukainen palkkaus, pk-yritysten tukeminen )


Kotkassa 9.12.2013

Joona Mielonen (vas.)
kaupunginvaltuutettu

STATUS: Aloite jätetty. 6. Valtuustoaloite parakkikoulun hankkimisesta Karhuvuoren koulun väistötiloiksiKarhuvuoren koulun oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa nykyisissä väistötiloissaan Jylpyllä muihin sisäilmaongelmista kärsineiden koulujen oppilaisiin verrattuna. Oppilaat eivät voi käydä koulua kohtuullisen matkan päässä kodeistaan, vaan suurin osa oppilaista joutuu matkustamaan omalla kustannuksella Jylpylle.

Karhuvuorelaisten väistötilat jouduttiin hankkimaan Jylpyltä, kun koulun yhteyteen tulevia parakkikouluja ei ollut silloin tarjolla. Nyt Jylpyn väistötiloissakin on havaittu ongelmia mm. sisäilman kanssa.

Oppilaiden tasavertaisuuden kannalta ensisijainen ratkaisu väistötiloiksi, kunnes Karhuvuoren uusi koulu valmistuu, olisi parakit nykyisen koulurakennuksen lähialueelta. Vaikka parakki ei ole optimaalinen oppimisympäristö oppilaille, olisi se tässä tilanteessa paras ratkaisu, jos vaihtoehtona on sisäilmaongelmainen rakennus 5 kilometrin päästä.

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin parakkikoulun hankkimiseksi karhuvuorelaisten oppilaiden väistötiloiksi Karhuvuoren nykyisen koulun välittömään läheisyyteen.


Kotkassa 9.12.2013

Kotkan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
 

STATUS: Aloite jätetty. Aloite mennyt läpi ja parakit hankittu Ruonalaan. 


7. JUHA VAINIOLLE KATU (2005)
Varavaltuutettuna vuonna 2005 tehty aloite.

STATUS: Läpi.


0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentoi!